அஞ்சல் துறை , ரயில்வே துறை , வருவாய் துறை, வருமான வரித்துறை உட்பட பல்வேறு துறையில் மாபெரும் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு

No of Vacancies : 20000 ( There are approx. 20,000 vacancies )

கிளார்க் , உதவியாளர் , அஞ்சல் உதவியாளர், வரிசைப்படுத்துதல் உதவியாளர், இன்ஸ்பெக்டர் போஸ்ட் உட்பட பல்வேறு பதவிகள் அறிவிப்பு

Organization Name: Staff Selection Commission
Job Category: Central Govt Jobs
Employment Type: Permanent Jobs
Post Name Postal Assistant/ Sorting
Assistant, Inspector Posts,Clerk, Assistant, Assistant Audit Officer, Assistant Accounts Officer, Assistant Section Officer, Inspector, Sub Inspector, Junior Statistical Officer, Auditor, Tax Assistant and Various Posts
No of Posts 20000 Posts
Classification of Posts Group ‘B’ and Group ‘C
Date of Notification 17.9.2022
Last date for submission of application 8.10.2022
Official Website : https://ssc.nic.in/

Tentative vacancies: There are approx. 20,000 vacancies. However, firm
vacancies will be determined in due course. Updated vacancies, if any, along with
Post-wise& category-wise vacancies will be made available on the website of the
Commission (https://ssc.nic.in> Candidate’s Corner > Tentative Vacancy) in due
course. Candidates may note that State-wise/ Zone-wise vacancies are not
collected by the Commission.

F. No. HQ-PPI03/11/2022-PP_1: Staff Selection Commission will hold Combined Graduate
Level Examination, 2022 for filling up of various Group ‘B’ and Group ‘C’ posts in different
Ministries/ Departments/ Organizations of Government of India and various Constitutional
Bodies/ Statutory Bodies/ Tribunals, etc. The details of the examination are as follows:

Details of the Posts: Followings are the likely posts that will be filled up through this
Examination:

Pay Level-8 (₹ 47600 to 151100):

Name of Post Ministry/ Department/
Office/ Cadre
Classification of
Posts
Age Limit
Assistant Audit Officer Indian Audit & Accounts
Department under C&AG
Group “B”
Gazetted (Non
Ministerial)
Not exceeding 30 years.
Assistant Accounts Officer Indian Audit & Accounts
Department under C&AG
Group “B”
Gazetted (Non
Ministerial)
Not exceeding 30 years.

Pay Level-7 (₹ 44900 to 142400):-

Name of Post Ministry/ Department/
Office/ Cadre
Classification of
Posts
Age Limit
Assistant Section Officer Central Secretariat Service Group “B” 20-30 years
Assistant Section Officer Intelligence Bureau Group “B” Not exceeding 30 years
Assistant Section Officer Ministry of Railway Group “B” 20-30 years
Assistant Section Officer Ministry of External Affairs Group “B” 20-30 years
Assistant Section Officer AFHQ Group “B” 20-30 years
Assistant Section Officer Ministry of Electronics and
Information Technology
Group “B” Not exceeding 30 years.
Assistant / Assistant
Section Officer
Other Ministries/
Departments/ Organizations
Group “B” Not exceeding 30 years.
Inspector of Income Tax CBDT Group “C” Not exceeding 30 years.
Inspector, (Central Excise) CBIC Group “B” Not exceeding 30 years.
Inspector (Preventive
Officer)
CBIC Group “B” Not exceeding 30 years
Inspector (Examiner) CBIC Group “B” Not exceeding 30 years
Assistant Enforcement
Officer
Directorate of Enforcement,
Department of Revenue
Group “B” Up to 30 years
Sub Inspector Central Bureau of
Investigation
Group “B” 20-30 years
Inspector Posts Department of Post,
Ministry of Communication
Group “B” Not exceeding 30 years
Inspector Central Bureau of
Narcotics, Ministry of
Finance
Group “B” Not exceeding 30 years

Essential Educational Qualifications (As on 08-10-2022):-

Assistant Audit Officer/Assistant Accounts Officer:
Essential Qualifications: Bachelor’s Degree from a recognized University
or Institute.


Desirable Qualifications: Chartered Accountant or Cost & Management
Accountant or Company Secretary or Masters in Commerce or Masters in
Business Studies or Masters in Business Administration (Finance) or
Masters in Business Economics.


During the period of probation direct recruits shall have to qualify the
“Subordinate Audit/ Accounts Service Examination” in respective
branches for confirmation and regular appointment as Assistant Audit
Officer/Assistant Accounts Officer.

Junior Statistical Officer:
Bachelor’s Degree in any subject from a recognized University or Institute
with at least 60% Marks in Mathematics at 12th standard level;
Or
Bachelor’s Degree in any subject with Statistics as one of the subjects at
degree level.

All other Posts:
Bachelor’s Degree from a recognized University or equivalent

The candidates who have appeared in their final year of their graduation can also
apply, however they must possess Essential qualification on or before the cut-off
date i.e.08-10-2022.

Application Fee:
Fee payable: ₹100/- (Rs one hundred only).
Women candidates and candidates belonging to Scheduled Castes (SC),
Scheduled Tribes (ST), Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) and Exservicemen (ESM) eligible for reservation are exempted from payment of fee

Examination Centres and Centre Code

Chennai(8201), Coimbatore(8202), Krishnagiri(8209), Madurai(8204), Salem(8205),
Tiruchirapalli(8206), Tirunelveli(8207), Vellore (8208)

Last date and time for receipt of online applications 08-10-2022 (23:00)

SSC CGLE Recruitment 2022 Click here

SSC CGLE Recruitment 2022 Application Click here

By M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *